My Walldecor by Fujifilm

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Użytkowanie stron internetowych udostępnionych przez firmę FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszych warunków.

I. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Tekst, zdjęcia, grafiki, animacje i filmy oraz ich układ na stronach internetowych są objęte prawami autorskimi firmy FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG lub osób trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie, w szczególności powielanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, edycja, przeprojektowanie lub zapewnianie publicznego dostępu do dzieł stworzonych przez firmę FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, w szczególności tekstów, grafik lub nagrań audio bądź sekwencji wideo nie jest dozwolone bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, chyba że prawo nie zezwala na takie powielanie. Wszelkie znaki towarowe użyte na tej stronie internetowej są objęte ochroną na rzecz firmy FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG lub jej organizacji, chyba że występują odmienne postanowienia.

II. Niewiążący charakter oferty i prawo do zmian

Nie istnieją żadne roszczenia co do użytkowania tej strony internetowej lub wymienionych usług. Firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub zamknięcia (tymczasowego lub trwałego) strony internetowej lub jej części, a także usług wymienionych na stronie w dowolnym momencie bez odrębnego powiadomienia. Podobnie też firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

III. Brak odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron internetowych

Firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do stron internetowych osób trzecich zawartych na tej stronie („linki”). Firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz treść podlinkowanych stron internetowych osób trzecich. Dlatego też firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych stron internetowych osób trzecich. Dotyczy to wszystkich linków i odniesień do stron internetowych osób trzecich umieszczonych na naszej stronie. Strony internetowe osób trzecich to w szczególności strony, których domena nie zawiera wyrażenia „fujifilm-imaging.de”.

IV. Odpowiedzialność

Firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG dołoży wszelkich starań, aby dane na tej stronie internetowej były aktualne, poprawne, kompletne i wolne od wirusów. Niemniej firma FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG nie zapewnia żadnej gwarancji w odniesieniu do informacji zamieszczonych na tej stronie, w szczególności co do ich dokładności, aktualności, kompletności lub braku wirusów. Z wyjątkiem naruszenia istotnych zobowiązań umownych, złośliwego lub rażącego niedbalstwa, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz szkód osobistych wszelka odpowiedzialność firmy FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG oraz jej prawnych przedstawicieli i pomocników zastępczych jest wyłączona. Powyższy zapis jest wiążący bez względu na to, czy chodzi o szkody materialne czy niematerialne.

V. Nieważność poszczególnych postanowień

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

VI. Właściwość miejscowa

Wszelkie spory dotyczące warunków użytkowania tej strony internetowej, a także spory wynikające z wykorzystania niniejszych warunków użytkowania lub ich interpretacji będą rozstrzygane w oparciu o prawo handlowe wyłącznie przez I Sąd Okręgowy w Monachium. Jeśli użytkownik nie podlega ogólnie właściwości miejscowej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wówczas również I Sąd Okręgowy w Monachium jest wyłącznym sądem właściwym miejscowo.